Jaunumi


Saskaņāar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu maksātnespējasprocesa administratoriem (turpmāk – administrators), kuriem sertifikātiizsniegti saskaņā ar šā likuma regulējumu, kas bija spēkā līdz 2017. gada 6.janvārim, pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām ir pienākums kārtot administratorakvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens) tuvākajā tārīkošanas reizē. Savukārt atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu39. punktam  administratori, kurusertifikāta darbība šo pārejas noteikumu 35. punktā noteiktajā kvalifikācijaseksāmena rīkošanas laikā ir apturēta, kvalifikācijas eksāmenu, kas kārtojamspirms iecelšanas amatā, kārto tuvākajā kvalifikācijas eksāmena rīkošanas reizēpēc sertifikāta darbības apturēšanas termiņa beigām.

Jaadministrators kvalifikācijas eksāmenu nekārto vai kārto, bet saņem negatīvuvērtējumu, viņš zaudē tiesības pildīt administratora pienākumus, un viņasertifikāta darbība tiks izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vienlaikusvēršam uzmanība, ka administrators atbilstoši Maksātnespējas likuma regulējumamnebūs tiesīgs kārtot kvalifikācijas eksāmenu atkārtoti.

Pieteikšanāskvalifikācijas eksāmenam notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratorapretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbībaskārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas,atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbībasapturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 87. –90. punktu.

Saskaņāar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu Maksātnespējas kontrolesdienests paziņo par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES DIENA – 2019. gada 7. maijs.

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES VIETA – Maksātnespējas kontroles dienests,Mārstaļu ielā 19, Rīgā.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ– 2019. gada 8. aprīlis.

Administratoram, iesniedzot iesniegumu Maksātnespējas kontrolesdienestā par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam, jānorāda:

1.vārds, uzvārds;

2.personas kods;

3.elektroniskā pasta adrese;

4.tālruņa numurs;

5.ziņas par veikto maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms),maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskāspersonas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas– vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanasdatumu) vai pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju(neapliecinātu), ja tas ietver minētās ziņas.

Iesniegumam administrators pievieno dokumentus vai šo dokumentuatvasinājumus, kas apliecina:

1.administratora kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu Ministru kabinetanoteikumu Nr. 288 3. punktā norādītajās jomās 32 akadēmisko stundu apmērā.

Punktuspar kvalifikācijas pilnveides pasākuma apmeklēšanu, sagatavošanu unpasniegšanu, ko administrators ieguvis līdz 2017. gada 6. janvārim, pielīdzinaakadēmiskajām stundām attiecībā 1:1.

Kvalifikācijaspilnveides pasākumi, kurus administrators apmeklējis līdz 2017. gada 6. janvārim,ir ņemami vērā, izlemjot jautājumu par kvalifikācijas eksāmena priekšnosacījumuizpildi.

Ņemotvērā, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 288 stājās spēkā 2017. gada 3. jūnijā,līdz 2017. gada 3. jūnijam apmeklētie kvalifikācijas pilnveides pasākumi,kuri neatbilst minēto noteikumu 3. punktā norādītajām jomām, ir ņemami vērā,izlemjot jautājumu par kvalifikācijas eksāmena priekšnosacījuma parkvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu 32 akadēmisko stundu apmērāizpildi.

2.otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnēs un juristakvalifikācijas iegūšanu vai augstākās akadēmiskās izglītības apgūšanu tiesībuzinātnēs un zinātniskā grāda iegūšanu.

Jaizglītība iegūta ārvalstīs, pievieno izziņu par to, ka ārvalstī izsniegtaisizglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds atbilst vai irpielīdzināms Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramamakadēmiskajam grādam atbilstoši Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2.punktam.

Administratori,kuriem sertifikāti izsniegti līdz 2010. gada 31. oktobrim, bet kuriem naviegūta augstākā izglītība tiesību zinātnē atbilstoši Maksātnespējas likuma 13.panta pirmās daļas 2. punktam, pievieno augstākās izglītības iestādesizsniegtu izziņu par studiju turpināšanu.

Iesniedzot iesniegumu, administrators ar savu parakstuapliecina, ka:

•viņš atbilst Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā noteiktajām prasībām;

•uz administratoru neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļānoteiktie ierobežojumi;

•pilnā apmērā ir veikts maksājums par eksāmena kārtošanu;

•visa sniegtā informācija ir patiesa, un iesniegtie dokumentu atvasinājumiatbilst dokumentu oriģināliem.

Saskaņāar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 9. punktu Maksātnespējas kontrolesdienests ar administratoru sazinās elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiempar elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja administrators saziņai arMaksātnespējas kontroles dienestu vēlas izmantot arī citu saziņas veidu, viņšto norāda iesniegumā par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

Administratoraiesniegtos dokumentus administratoram atpakaļ neizsniedz!

Lēmumupar atļauju vai atteikumu kārtot kvalifikācijas eksāmenu Maksātnespējaskontroles dienests pieņem 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma par pieteikšanoskvalifikācijas eksāmenam saņemšanas.

Paziņojumupar kvalifikācijas eksāmena norises laiku un adresi, kā arī par kvalifikācijaseksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējaskontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirmskvalifikācijas eksāmena.

Samaksaskārtība par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu noteikta Ministru kabineta 2017.gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksaspakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība".

Atbilstošiminēto noteikumu 1. pielikumam "Maksātnespējas administrācijas maksaspakalpojumu cenrādis" maksa par kvalifikācijaseksāmena kārtošanu ir 150 EUR .


Rekvizīti apmaksas veikšanai par kvalifikācijas eksāmenakārtošanu:

Maksātnespējaskontroles dienests

Adrese: Mārstaļuiela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods:TRELLV22

Konts:LV54TREL2190495013000

Maksājuma mērķīnorādīt "Maksa par administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanu".

 

Vienlaikusar paziņojumu par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam Maksātnespējaskontroles dienests informē par eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnijasēdē apstiprināto "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentueksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmukatalogs" (turpmāk – Tēmu katalogs).

Tēmukataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurāmtiks uzdoti eksāmena jautājumi: http://mkd.gov.lv/lv/administratori/link_part_185/.