Pretendenta eksāmens

[1] Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 174.1 panta 8. punktu Maksātnespējas kontroles dienests organizē maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmenu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 5. punktam administratora eksāmenu Maksātnespējas kontroles dienests organizē ne retāk kā reizi divos gados.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 6. punktam Maksātnespējas kontroles dienests ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms eksāmena paziņo par pieteikšanos administratora eksāmenam. Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena publicē informāciju par eksāmena norises laiku un adresi.

Administratora eksāmens norisinās trijās daļās:

 

 • pirmā daļa -  administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests;
 • otrā daļa - praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā;
 • trešā daļa - mutiskā pārbaude. Eksāmena trešajā daļā norisinās administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude, kā arī strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas, kā arī uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus. 

 

 

ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES DIENAS:

eksāmena pirmā daļa: 2020. gada 19. marts;

eksāmena otrā daļa: 2020. gada 25. marts;

eksāmena trešā daļa: 2020. gada 26., 27. un 30. marts. 

 

ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES VIETAS:

eksāmena pirmā daļa: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Mārstaļu iela 19, Rīga, 2. stāvs.

eksāmena otrā daļa: Hilton Garden Inn Riga Old Town  hotel, Grēcinieku iela 25, Rīga, 1.stāva konferenču zāle.

eksāmena trešā daļa: Maksātnespējas kontroles dienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, 1. stāvs.

 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2020. gada 20. janvāris  

 

[2] Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas. 

Pieteikšanās administratora eksāmenam notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 6. – 11. punktu. Lai pieteiktos eksāmenam, administratora pretendents iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestā iesniegumu par pieteikšanos eksāmena kārtošanai. 

Iesniegumā administratora pretendents norāda:

 

 • vārdu, uzvārdu;
 • personas kodu;
 • elektroniskā pasta adresi;
 • tālruņa numuru;
 • ziņas par veikto maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskās personas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) vai pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu), ja tas ietver minētās ziņas;
 • iesniegumam pievienotos dokumentus.  

 

Maksātnespējas kontroles dienests ar administratora pretendentu sazinās elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja administratora pretendents saziņai ar Maksātnespējas kontroles dienestu vēlas izmantot arī citu saziņas veidu, viņš to norāda iesniegumā par pieteikšanos administratora eksāmenam.

Iesniegumam par pieteikšanos administratora eksāmenam administratora pretendents pievieno dzīvesgaitas aprakstu (CV) un šādus dokumentus vai to atvasinājumus: izglītību apliecinošu dokumentu un, ja izglītība iegūta ārvalstīs, izziņu par to, ka Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds atbilstoši Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktam; dokumentu, kas apliecina vismaz triju gadu darba pieredzi jurista vai tam pielīdzināmā amatā pēc Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās izglītības iegūšanas (izziņa no darba devēja, amata apraksts un citi); dokumentu, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja valsts valodas prasmes eksāmens ir kārtots līdz 2001. gada februārim un valsts valodas prasmi augstākajā līmenī neapliecina Maksātnespējas kontroles dienestā iesniedzamie izglītības dokumenti; apliecinājumu par administratora pretendenta apmācības apgūšanu.

Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos administratora eksāmenam, administratora pretendents ar savu parakstu apliecina, ka: viņš atbilst Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6. punktā noteiktajām prasībām; uz administratora pretendentu neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi; maksājums par eksāmena kārtošanu ir veikts; visa sniegtā informācija ir patiesa un iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst dokumentu oriģināliem.

Iesniegtos dokumentus administratora pretendentam atpakaļ neizsniedz!

Maksātnespējas kontroles dienesta direktors mēneša laikā pēc iesnieguma par pieteikšanos administratora eksāmenam saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu administratora pretendentam kārtot eksāmenu.

Samaksas kārtība par administratora eksāmena kārtošanu noteikta Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas kontroles dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība". Atbilstoši minēto noteikumu 1. pielikumam maksa par administratora pretendenta eksāmena kārtošanu ir 185 EUR .

 

Rekvizīti apmaksas veikšanai par administratora eksāmena kārtošanu:

Maksātnespējas kontroles dienests

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050 

Reģ. Nr. 90001287943 

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV54TREL2190495013000  

Maksājuma mērķī norādīt "Maksa par administratora eksāmena kārtošanu".

 

[3] Administratora pretendents, ierodoties uz katru eksāmena daļu, Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Ja administratora pretendents nokavē eksāmena pirmās un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.

Attiecībā par palīglīdzekļu izmantošanu eksāmenā norādāms:

 1. kārtojot eksāmena pirmo daļu un mutvārdu pārbaudi, administratora pretendentam ir aizliegts izmantot palīglīdzekļus;
 2. eksāmena otrajā daļā administratora pretendentam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri;
 3. administratora pretendentam ir aizliegts eksāmena laikā izmantot saziņas līdzekļus (piemēram, telekomunikācijas līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas), neatļauti izmantot palīglīdzekļus (piemēram, normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru), sarunāties un traucēt citus administratora pretendentus.

Vienlaikus Maksātnespējas kontroles dienests informē par eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnija sēdē apstiprināto "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs" (turpmāk – Tēmu katalogs).Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurām tiks uzdoti eksāmena jautājumi: http://mkd.gov.lv/lv/administratori/link_part_185/

 

[4] Administratora eksāmena pirmās daļas norise

2020. gada 19. martā reģistrēšanās administratora eksāmena pirmajai daļai norisināsies no plkst. 9:30 līdz plkst. 9:50.

Administratora eksāmena pirmā daļa sākas plkst.10:00.

Sekmīgi nokārtota administratora eksāmena pirmā daļa ir priekšnoteikums, lai administratora pretendentam ļautu kārtot administratora eksāmena otro un trešo daļu. Maksātnespējas kontroles dienests eksāmena pirmās daļas rezultātu administratora pretendentam paziņo elektroniski vienas darbdienas laikā pēc tā saņemšanas.

Maksātnespējas kontroles dienests informē administratora pretendentu, kurš ir sekmīgi nokārtojis eksāmena pirmo daļu, ka viņš var kārtot eksāmena otro un trešo daļu, un norāda: eksāmena otrajā daļā paredzētā uzdevuma (kāzusa) risināšanai nepieciešamos normatīvos aktus, kā arī ierašanās laiku uz eksāmena trešo daļu atbilstoši administratora pretendenta uzvārdam alfabēta secībā.