Pretendenta eksāmens

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 6. punktam Maksātnespējas administrācija savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena publicē informāciju par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmena norises laiku un adresi.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 32. un 33. punktam administratora eksāmens norisinās trīs daļās katra citā dienā:

  1.     pirmā daļa – administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests;
  2.     otrā daļa – praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā;
  3.     trešā daļa –  mutiskā pārbaude (administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude un strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas – un kurā uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus.

Ievērojot minēto, Maksātnespējas administrācija informē, ka administratora eksāmena pirmā daļa norisināsies 2018. gada 3. aprīlī, Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".

Reģistrēšanās administratora eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 9:30 līdz plkst. 9:50.

Administratora eksāmena pirmās daļa sākas plkst.10:00.

Sekmīgi nokārtota eksāmena pirmā daļa ir priekšnoteikums, lai administratora pretendentam ļautu kārtot eksāmena otro un trešo daļu. Maksātnespējas administrācija eksāmena pirmās daļas rezultātu administratora pretendentam paziņo elektroniski vienas darbdienas laikā pēc tā saņemšanas.

Maksātnespējas administrācija informē administratora pretendentu, kurš ir sekmīgi nokārtojis eksāmena pirmo daļu, ka viņš var kārtot eksāmena otro, norādot eksāmena otrajā daļā paredzētā uzdevuma (kāzusa) risināšanai nepieciešamos normatīvos aktu un ierašanās laiku uz eksāmena trešo daļu atbilstoši administratora pretendenta uzvārdam alfabēta secībā.

Administratora eksāmena otrā daļa norisināsies 2018. gada 9. aprīlī, Bellevue Park Hotel Riga, Slokas ielā 1, Rīgā, zālē "PARĪZE I".

Reģistrēšanās administratora eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 9:30 līdz plkst.9:50.

Administratora eksāmena otrās daļa sākas plkst.10:00.

Savukārt administratora eksāmena trešā daļa norisināsies:

  1.    2018. gada 10. aprīlī, Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā;
  2.    2018. gada 11. aprīlī, Tiesnešu mācību centrā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā;
  3.    2018. gada 12. aprīlī, Tieslietu ministrijā, Raiņa bulvārī 15, Rīgā;
  4.   2018. gada 13. aprīlī, Tieslietu ministrijā, Raiņa bulvārī 15, Rīgā.

Par ierašanās laiku uz eksāmena trešo daļu administratora pretendentam tiek paziņots reizē ar eksāmena pirmās daļas rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 51. punktam.

Administratora pretendents, ierodoties uz katru eksāmena daļu, Maksātnespējas administrācijas pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Ja administratora pretendents nokavē eksāmena pirmās un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.

Ja administratora pretendents neierodas uz eksāmena trešo daļu Maksātnespējas administrācijas iepriekš norādītajā laikā, viņam atļauj eksāmenu kārtot pēc tam, kad pēdējais uzaicinātais administratora pretendents ir sniedzis atbildes eksāmena trešajā daļā.

Komisija administratora pretendentam var atļaut kārtot eksāmena trešo daļu citam administratora pretendentam iepriekš norādītajā laikā, ja attiecīgais pretendents šajā laikā nav ieradies uz eksāmena trešo daļu.

Par palīglīdzekļu izmantošanu eksāmenā norādāms:

  1.    kārtojot eksāmena pirmo daļu un mutvārdu pārbaudi, administratora pretendentam ir aizliegts izmantot palīglīdzekļus;
  2.    eksāmena otrajā daļā administratora pretendentam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri;
  3.    administratora pretendentam ir aizliegts eksāmena laikā izmantot saziņas līdzekļus (piemēram, telekomunikācijas līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas), neatļauti izmantot palīglīdzekļus (piemēram, normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru), sarunāties un traucēt citus administratora pretendentus.