Ilustratīvs attēls - dators uz biroja galda - informācija par kvalifikācijas eksāmenu.

Ņemot vērā kvalifikācijas perioda nomaiņu no diviem uz pieciem gadiem, Maksātnespējas likuma pārejas noteikumi paredz, kad maksātnespējas procesa administratoriem (turpmāk – administrators) pārejas posmā jākārto nākamais kvalifikācijas eksāmens. Vēršam uzmanību uz vairākiem aspektiem.

1. Eksaminācijas komisija ir noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus 2024. gadā - 10. aprīlī un 16. oktobrī. Pieteikšanās katram eksāmenam tiks paziņota ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tā norises.

2. Administratori, kuriem amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam nav vēlāks par 2022. gada 31. martu, kvalifikācijas eksāmenu kārto 2024. gada 10. aprīlī (saskaņā ar pārejas noteikumu 75. punktu).

Savukārt administratori, kuriem amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam ir laikposmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim, kvalifikācijas eksāmenu kārto 2024. gada 16. oktobrī (saskaņā ar pārejas noteikumu 76. punktu).

Tādējādi būtiski ir ņemt vērā pēc pēdējā nokārtotā kvalifikācijas eksāmena pieņemtajā Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumā norādīto, proti, līdz kuram datumam ir pagarināts amata apliecības termiņš (divu gadu kvalifikācijas periodā). Pēc attiecīgajā lēmumā norādītā datuma administratori ir tiesīgi turpināt pildīt amata pienākumus uz Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu pamata, un papildu lēmumi vairs netika pieņemti.

Tas nozīmē, ja lēmumā amata apliecības derīguma termiņš norādīts, piemēram, līdz 2022. gada 12. februārim, eksāmens jākārto 2024. gada 10. aprīlī. Ja, piemēram, amata apliecības derīguma termiņš lēmumā norādīts līdz 2022. gada 8. aprīlim, eksāmens jākārto 2024. gada 16. oktobrī.

3. Maksātnespējas reģistrā norādītajiem amata apliecību beigu datumiem (līdz 30.04.2024. un līdz 31.10.2024.) ir deklaratīvs raksturs, kas attiecas uz trešajām personām, jo tiesības pildīt administratora pienākumus nenoteic ieraksts maksātnespējas reģistrā, bet gan Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmums.

Ja maksātnespējas reģistrā pārejas posmā nebūtu norādīts deklaratīvs amata apliecības beigu termiņš, bet Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumā norādītais datums, ieraksti par visiem administratoriem būtu izdzēsti no šā reģistra aktuālajiem datiem. Proti, attiecīgie publiski redzamie datumi norādīti, lai atbilstoši maksātnespējas reģistra funkcionalitātei nodrošinātu informācijas nepārtrauktību aktuālajos datos par administratora atrašanos amatā.

Līdz ar to maksātnespējas reģistrā norādītie datumi administratoriem ir kā orientieri, kad ir jākārto pārejas posma kvalifikācijas eksāmens (ja maksātnespējas reģistrā norādītais datums ir līdz 30.04.2024. – eksāmens jākārto 2024. gada 10. aprīlī; ja līdz 31.10.2024. – eksāmens jākārto 2024. gada 16. oktobrī).

4. Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 80 akadēmisko stundu apmērā no kārtējās apliecības derīguma termiņa sākuma līdz brīdim, kad tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par administratoru eksamināciju, iesniegumam par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai pievieno dokumentus vai to atvasinājumus, kas apliecina kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu noteiktajās jomās.

Tiks ņemti vērā arī tādi apmeklētie kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kas tieši nav noteikti normatīvajā regulējumā, bet ir attiecināmi uz administratora amata pienākumu veikšanu, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu jomā, krimināltiesību jomā, saistībā ar personas datu aizsardzību. Savukārt, piemēram, bērnu tiesības vai vides aizsardzība nav saistīta ar administratoru tiešajiem amata pienākumiem, un šādi apmeklētie pasākumi netiks ņemti vērā.

Svešvalodā izsniegtam apliecinājumam nepieciešams iesniegt tulkojumu (apliecinājumu var tulkot un tulkojumu apliecināt arī pats administrators).

Šobrīd apliecinājumi par apmeklētajiem Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajiem bezmaksas informatīvajiem pasākumiem netiek izsniegti.

5. Pārejas posma kvalifikācijas eksāmenu kārto arī tie administratori, kuru amata darbība kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā ir apturēta vai kuri ir atstādināti no amata darbības veikšanas.

6. Aicinām visus administratorus iepazīties arī ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 78.- 81. punktu.

7. Papildus informējam, ka Tiesību aktu projektu (TAP) portālā tiek virzīts jauns Ministru kabineta noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratora amata darbības kārtība" (sk. https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/1e940213-85dd-483a-b1c3-e291cce60c9c). Pēc minētā projekta pieņemšanas administratori tiks informēti par būtiskākajām izmaiņām eksaminācijas procesā.