maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmens

Ar tieslietu ministra 2020. gada 1. decembra lēmumu Nr. 1-4.1/138 "Par maksātnespējas procesa administratora amata apliecību izdošanas apturēšanu un administratora amata apliecību izmantošanas termiņa pagarināšanu" tostarp nolemts apturēt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amata apliecību izdošanu ārkārtējās situācijas laikā un kvalifikācijas eksāmens administratoriem, kuriem ar šo lēmumu pagarināts amata apliecības derīguma termiņš, organizējams ne ātrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Eksāmena norise

Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka kvalifikācijas eksāmens administratoriem, kuriem ar minēto tieslietu ministra lēmumu tika pagarināts amata apliecību derīguma termiņš, norisināsies 2021. gada 3. jūnijā Bellevue Park Hotel,  Slokas ielā 1, Rīgā.

Reģistrēšanās kvalifikācijas eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 09.30 līdz 09.50. Lūgums ierasties savlaicīgi!

Kvalifikācijas eksāmena pirmā daļa sākas plkst. 10.00.

Reģistrēšanās kvalifikācijas eksāmena otrajai daļai: no plkst. 13.30 līdz 13.50. Lūgums ierasties savlaicīgi!

Kvalifikācijas eksāmena otrā daļa sākas plkst. 14.00.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk  -  Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 95. punktam un 96. punktam kvalifikācijas eksāmens sastāv no divām daļām un tās norisinās vienā dienā.

Kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas laikā administrators atbild uz diviem teorētiskiem jautājumiem. Administratoram atvēlētais laiks atbilžu sniegšanai ir viena stunda un 30 minūtes. Kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā administrators divu stundu laikā risina praktisko uzdevumu (kāzusu), izmantojot līdzi paņemtos normatīvos aktus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļa vietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena.

Normatīvie akti

Ievērojot minēto, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka 2021. gada 3. jūnija kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā būs nepieciešami turpmāk norādītie normatīvie akti, to aktuālajā redakcijā:

1.     Civillikums;

2.     Civilprocesa likums;

3.     Komerclikums;

4.     Komercķīlas likums;

5.     Maksātnespējas likums.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 45. punktu un 87. punktu, kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā administratoram ir tiesības izmantot līdz paņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri. Maksātnespējas kontroles dienests vērš uzmanību, ka līdzpaņemtajos normatīvos aktos nedrīkst būt ar roku vai drukātā veidā veiktas piezīmes (izņemot teksta izcēlumus). Vienlaikus Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka kvalifikācijas eksāmena norises vietā kvalifikācijas eksāmena otrajai daļai nepieciešamie normatīvie akti netiks nodrošināti.

Vēršam uzmanību:

1.    administrators, ierodoties uz katru kvalifikācijas eksāmena daļu, Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Autovadītāja apliecība netiks uzskatīta par derīgu personu applicinošu dokumentu. Gadījumā, ja administratoram nav līdzi personu apliecinoša dokumenta, viņš netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas; 

2.    ja administrators nokavē kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot kvalifikācijas eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina;

3.    par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.