Jaunumi

 

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta pirmajai daļai pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk – kvalifikācijas periods), kārto administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens).

 

Minētais pienākums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecas arī uz administratoru, kura amata darbība ir apturēta, vai kurš ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.

Maksātnespējas kontroles dienests informē administratorus par plānotajiem kvalifikācijas eksāmenu norises datumiem (skat. tabulu zemāk).

Vienlaikus norādāms, ka eksaminācijas komisija ir noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus pēc iespējas tuvāk administratoram izdotās amata apliecības derīguma termiņa beigām, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 66., 104., 105., 106., 107., 108., 109. un 111. punktā norādītos procesuālo darbību, kas veicamas pēc kvalifikācijas eksāmena norises, termiņus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amata apliecības derīguma termiņš

 

 

Plānotais kārtējā kvalifikācijas eksāmena kārtošanas datums

 

 

11.10.2017. – 11.10.2019.

 

 

07.08.2019.

 

 

22.12.2017. – 22.12.2019.

 

 

16.10.2019.

 

 

01.03.2018. – 01.03.2020.

 

 

18.12.2019.

 

 

02.05.2018. – 02.05.2020.

 

 

26.02.2020.

 

 

27.06.2018. – 27.06.2020.

 

 

22.04.2020.

 

 

03.10.2018. – 03.10.2020.

 

 

05.08.2020.

 

 

19.02.2019. – 19.02.2021.

 

 

16.12.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms kvalifikācijas eksāmena Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par pieteikšanos eksāmenam, norādot eksāmena norises datumu, pieteikšanās termiņu, kā arī maksāšanas un dokumentu noformēšanas kārtību. Paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē, sadaļā "Aktualitātes": http://mkd.gov.lv/lv/aktualitates/.