Ilustratīvs attēls - dators uz biroja galda - informācija par kvalifikācijas eksāmenu.

Eksaminācijas komisija ir noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus 2024.gadā - 10.aprīlī un 16.oktobrī.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.panta pirmajai daļai pēc iecelšanas amatā administrators reizi piecos gados, skaitot no iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas, kārto kvalifikācijas eksāmenu.

Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 75. un 76. punkts noteic, ka administratori, kuri saskaņā ar šā likuma regulējumu ir iecelti administratora amatā un kuriem izsniegtās amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam nav vēlāks par 2022. gada 31. martu, nākamo kvalifikācijas eksāmenu kārto ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī. Savukārt administratori, kuri saskaņā ar šā likuma regulējumu ir iecelti administratora amatā un kuriem izsniegtās amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam ir laikposmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim, nākamo kvalifikācijas eksāmenu kārto ne vēlāk kā 2024. gada oktobrī.

Aicinām pievērst uzmanību arī Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 77. – 81. punktā noteiktajam. Paziņojums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē tiks ievietots normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.