Jaunumi Sūdzības 2022.gadā

Apkopoti dati par Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajām sūdzībām attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību no 2022.gada 1.jūlija - 30. septembrim.

Iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt sūdzības par maksātnespējas procesa administratora vai tiesiskā aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcību. Tas ir veids, kā procesā iesaistītajām personām ne tikai aizsargāt savas likumiskās intereses, bet arī aktīvi līdzdarboties tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu uzraudzības nodrošināšanā, sniedzot ziņas par iespējamiem pārkāpumiem konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā. 

Saņemtās sūdzības

Saņemtās sūdzības 14 Par administratoru rīcību 7
Par TAP uzraugosās personas rīcību 1
Izskatītās sūdzības 11 No iepriekšējā ceturkšņa 4
Šajā ceturksnī 7
Pieņemti lēmumi 11 Atzīti pārkāpumi 7
Sūdzības noraidītas 4

1 lēmums netika pieņemts, jo sūdzība iesniegta par TAP uzraugošo personu, par ko tiesā iesniegts 1 pieteikums ar ierosinājumu atcelt TAP uzraugošo personu.

Tiesā izskatīta 1 sūdzība par MKD lēmumu (0 lēmums atcelts).

Konstatētie pārkāpumi:

  1. nav sniegta atbilde parādniekam uz vairākkārtēji izteikto lūgumu sagatavot paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu;
  2. novilcināta iegūtās informācijas par parādnieka veiktajiem darījumiem izvērtēšana;
  3. nav savlaicīgi nosūtīti darbības pārskati kreditoram;
  4. nav veiktas nekādas darbības nolūkā saskaņot parādniekam piederošā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar nodrošināto kreditoru;
  5. ilgstoši pieļauts, ka kreditoru prasījumu reģistrā ir norādītas kļūdainas ziņas par kreditoriem piešķirto balsu skaitu;
  6. lūgums novērst trūkumus kreditora prasījumā nosūtīts pa pastu, nevis izmantojot elektronisko pastu;
  7. nav sniegta atbilde kreditoram uz pieteikumu par administratora atlīdzības noteikšanu saistībā ar nekustamā īpašuma pārdošanu;
  8. noteikta dalības maksa cenu aptaujā;
  9. nav sniegta atbildes pēc būtības uz e-pastā sarakstē uzdotu jautājumu vai norādīts objektīvs pamatojums atbildes nesniegšanai;
  10. nav sniegti paskaidrojumi uz Maksātnespējas kontroles dienesta pieprasījumu.

 

 

Visi dati par iesniegtajām sūdzībām