Maksātnespējas kontroles dienests

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:28:33

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Par mums

Par mums


Maksātnespējas kontroles dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.


Maksātnespējas kontroles dienesta darbības mērķi:

 •  īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un

  maksātnespējas procesa jautājumos,

 • aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas

  procesā.

 

Maksātnespējas kontroles dienesta funkcijas:

 • izlemt ar administratora amata darbību saistītos jautājumus;
 • uzraudzīt administratoru darbību;
 • normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzraudzīt tiesiskās

  aizsardzības procesa uzraugošo personu darbību;

 • ieteikt administratorus tiesai;
 • turēt un rīkoties ar darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju

  fonda līdzekļiem;

 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās

  personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanu no Maksātnespējas kontroles

  dienestami šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem;

 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās un

  fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu vai

  pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;

 • veikt citas funkcijas, kuras administrācijai uzticētas saskaņā ar

  normatīvajiem aktiem.

 

Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumi funkciju īstenošanai:

 • pārbaudīt administratora darbības likumību maksātnespējas

  procesā;

 • izskatīt sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas

  Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei;

 • pieņemt un izskatīt maksātnespējas procesa administratoru iesniegumus

  par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa

  izdevumu un administratora atlīdzības segšanu;

 • organizēt administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu;
 • iecelt amatā administratorus;
 • atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī aptur

  administratora amata darbību;

 • veikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzību un

  izskata sūdzības par to rīcību;

 • organizēt maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas

  pilnveidošanu;

 • pieņemt un izskatīt maksātnespējīgo darba devēju administratoru

  iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai;

 • izskatīt iesniegumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa

  depozīta un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu;

 • lemt par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējas procesa

  administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora

  atlīdzības segšanai;

 • apmierināto darbinieku prasījumu, segto maksātnespējas procesa

  administrācijas izmaksu un maksātnespējas procesa izdevumu apmērā

  īstenot kreditora prasījuma tiesības pret maksātnespējīgiem uzņēmumiem;

 • lemt par juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa

  depozīta izmaksu Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos;

 • lemt par Valsts kasē deponēto naudas līdzekļu, kas iegūti no

  parādnieka mantas pārdošanas, ja tā kalpojusi par nodrošinājumu

  nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no

  nosacījuma iestāšanās, izmaksāšanu; 

 • izveidot, uzturēt un attīstīt Elektronisko Maksātnespējas uzraudzības

  sistēmu;

 • nodrošināt administratoru un citu normatīvajos aktos noteikto personu,

  kurām ir pienākums iesniegt ziņas Maksātnespējas kontroles dienestam,

  iesniegto dokumentu pārveidošanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā

  vidē Elektroniskajā Maksātnespējas uzraudzības sistēmā saskaņā ar

  normatīvajiem aktiem par arhīvu pārvaldību;

 • apkopot un sniegt priekšlikumus ar maksātnespējas procesu saistīto

  tiesību aktu pilnveidošanai;

 • organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu

  maksātnespējas procesa jautājumos;

 • sadarbojoties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošināt

  savstarpēju informācijas apmaiņu Maksātnespējas kontroles dienesta

  darbības jomā;

 • informēt sabiedrību par maksātnespējas politikas īstenošanas

  rezultātiem un maksātnespējas jomas aktuālajiem jautājumiem;

 • nodrošināt maksātnespējas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto

  ziņu pieejamību;

 • nodrošināt administrācijas rīcībā esošo personas datu un citas

  informācijas aizsardzību.

   

  Aptauja

  Vai Maksātnespējas administrācijas mājaslapā atradāt informāciju, kuru meklējāt?

  Noderīgi