MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

09:56:04

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:
FINANŠU DARĪJUMU DARBA GRUPA: noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošana.Sākums Maksātnespējas subjekti

Maksātnespējas subjekti

Juridisko personu, komersantu un fizisko personu maksātnespējas jautājumus regulē Maksātnespējas likums. Maksātnespējas procesos, kas uzsākti pirms šā likuma spēkā stāšanās, tiek piemērotas likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas. Pret valsti vai pašvaldību, vai citu publisko tiesību juridisko personu maksātnespējas lietu nevar ierosināt. Maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā var iesniegt:

 • Kreditors vai kreditori; 
 • Parādnieks; 
 • Padomes regulas Nr.2015/848 37.panta 1.punkta „a” apakšpunktā norādītā persona. 


Maksātnespējas procesa lietu izskata tiesa pēc parādnieka juridiskās adreses. Šī tiesa izskata arī citus ar parādnieka maksātnespēju saistītus jautājumus. 


Juridisko personu maksātnespējas procesu pasludina, ja tiesa konstatē vismaz vienu no šādām pazīmēm: 

 1. piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka; 
 2. parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu; 
 3. parādnieks – cits Maksātnespējas likuma 56. pantā minētais subjekts – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu; 
 4. parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Ja darba līgumā nav noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā darbdiena; 
 5. parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš; 
 6. saskaņā ar likvidācijas sākuma finanšu pārskatu parādniekam nepietiek aktīvu, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, vai arī šis apstāklis atklājas likvidācijas gaitā; 
 7. ir iestājies Maksātnespējas likuma 51.panta otrajā daļā minētais apstāklis; 
 8. ir iestājies kāds no Maksātnespējas likuma 51.panta trešajā daļā minētajiem gadījumiem; 
 9. ir iestājies Maksātnespējas likuma 51.panta piektajā daļā minētais apstāklis.


Fiziskās personas maksātnespējas procesu pasludina, ja tiesa konstatē vismaz vienu no šādām pazīmēm: 

 1. šai personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro; 
 2. sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro.  

Parādnieka maksātnespējas procesu pasludina tiesa, un tās spriedums nav pārsūdzams.

No 2008.gada 1.janvāra saskaņā ar Maksātnespējas likumu kā galvenā publiskojamo ziņu datu bāze ir maksātnespējas reģistrs. Maksātnespējas reģistrs ir visiem pieejams, un tā ierakstiem ir publiska ticamība.

  

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un Maksātnespējas likumu maksātnespējas reģistru ved un ierakstus tajā veic Uzņēmumu reģistrs. Maksātnespējas reģistrs publiski ir pieejams Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē http://www.ur.gov.lv/  sadaļā "UR reģistri", "Maksātnespējas reģistrs". 


Maksātnespējas reģistrā ir publiski pieejami visi Maksātnespējas reģistra ieraksti. 

Sadaļā „Administratori” ir pieejama informācija par maksātnespējas reģistrā ierakstītajiem administratoriem: vārds, uzvārds, prakses vietas adrese, amata apliecības numurs, tās izdošanas datums un derīguma termiņš.


Lai meklētu maksātnespējas reģistra informāciju par konkrētu subjektu (komersantu, uzņēmumu, biedrību, fizisku personu u.c.), izmantojiet sadaļu „Meklēt”. Izvēlnē „Izziņa” var apskatīt visus par konkrēto subjektu veiktos ierakstus maksātnespējas reģistrā. 


Sadaļā „Žurnāls” ar kalendāra palīdzību var apskatīt noteiktā datumā izdarītos ierakstus. Turpat izvēlnē „Izziņa” pie konkrēta subjekta var apskatīt visus ierakstus maksātnespējas reģistrā par šo subjektu. „Žurnāla” apakšsadaļā „Mēneša žurnāls” var apskatīt šī mēneša žurnālu. 


Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 9.panta 4.daļu, skatoties maksātnespējas procesa „Izziņu”, ir pieejami arī skenētie dokumenti: kreditoru sapulces darba kārtība un administratora paziņojums par kreditoru sapulci. Minēto ierakstu un dokumentu apskate Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē ir bezmaksas. 


Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē, sadaļā "Maksātnespējas subjektu datu bāze" ir iekļauta informācija par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti līdz 2008.gada 1.janvārim, pirms Maksātnespējas likuma spēkā stāšanās.

   Aptauja

   Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?