MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTS

Tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

07:38:22

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?


Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mkd@mkd.gov.lv

SEKO LĪDZI JAUNUMIEM


Twitter kontā: 
@maksatnespejaFacebook kontā:

Mediju jautājumiem:
6 7099158

Dokumentu iesniegšana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina elektroniskā pasta ziņojumu (ar pievienotām datnēm) saņemšanu, kuru kopējais lielums nepārsniedz 25MB.


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Maksātnespējas kontroles dienesta informācija par finansiālo grūtību risināšanu (1. daļa)

29.08.2019


Situācijās, kad fiziska vai juridiska persona ir nonākusi finansiālās grūtībās un vairs nespēj kārtot savas saistības, Latvijas Republikas tiesību akti paredz procedūras, kas ļauj tiesiski korekti atrisināt finansiālās grūtības, atjaunojot uzņēmuma maksātspēju, ja tas ir objektīvi iespējams, vai arī uzņēmumam vai privātpersonai atbrīvoties no saistībām maksātnespējas procesā. Risināt finansiālās grūtības ir iespējams gan neiesaistot tiesu (uzņēmuma parādu ārpustiesas restrukturizācija), gan tiesas apstiprinātā procesā (tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, juridiskās personas maksātnespējas process un fiziskās personas maksātnespējas process).


Parādu ārpustiesas restrukturizācija

Pirms tiesā tiek ierosināta maksātnespējas procesa lieta, finanšu grūtībās nonākušajam saimnieciskās darbības veicējam (parādniekam) un kreditoriem ir iespēja veikt savstarpēji saskaņotu parādu restrukturizāciju jeb parādu ārpustiesas restrukturizāciju, kuras gaitā abas puses cenšas panākt vienošanos, lai izmainītu parāda atmaksas nosacījumus, ļaujot parādniekam turpināt saimniecisko darbību.

Pēc būtības parādu ārpustiesas restrukturizācija ir tiesiskās aizsardzības procesa alternatīva, ja parādnieka un kreditoru starpā ir iespējams noslēgt savstarpēju vienošanos. Parādu ārpustiesas restrukturizācijas laikā parādnieks nebauda tiesas aizsardzību, tādēļ tas ir brīvprātīgs process no abām pusēm.

 Parādu ārpustiesas restrukturizācijas  principi Latvijā ir definēti parādu ārpustiesas restrukturizācijas vadlīnijās (pieejamas šeit), pēdējā redakcija ir  apstiprināta Maksātnespējas jautājumu konsultatīvajā padomē 2018. gada 12. februārī.


Tiesiskās aizsardzības process 

Tiesiskās aizsardzības process (TAP) ir procedūra, kas dod godprātīgam parādniekam, kurš nonācis finansiālās grūtībās, iespēju atjaunot savu maksātspēju.

TAP uzsākšanu var lūgt juridiskās personas, personālsabiedrības, individuālie komersanti, ārvalstī reģistrētas personas, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā, un lauksaimniecības produktu ražotāji, iesniedzot tiesā pieteikumu. TAP ir parādnieka brīvprātīga izvēle, ja tam radušās vai tuvākajā laikā radīsies finansiālas grūtības, un tam ir objektīvi iespējams turpināt saimniecisko darbību.

Valsts nodeva par TAP pieteikuma iesniegšanu tiesā šobrīd ir 145 euro. Šeit ir pieejami rekvizīti valsts nodevas samaksai.

 Pēc TAP ierosināšanas parādniekam tiek noteikta aizsardzība – tiek apturēta spriedumu izpildes lietvedība, lai nepasliktinātu parādnieka finanšu stāvokli.

Parādnieks divu mēnešu laikā izstrādā procesa pasākumu plānu, kuru saskaņo ar visiem kreditoriem. TAP pasākumu plānā parādnieks norāda turpmākās darbības stratēģiju maksātspējas atjaunošanai. Parādnieks var izmantot dažādas tiesiskās metodes, kas ļauj atjaunot maksātspēju – nekustamo īpašumu pārdošana, jaunas investīcijas, pārvaldības modeļa maiņa u.c.. Ja TAP plāns atbilst likuma prasībām un tam piekrīt kreditori, tiesa to apstiprina. TAP primāri tiek uzsākts parādnieka interesēs, tomēr ilgtermiņā ieguvējiem no TAP īstenošanas jābūt arī kreditoriem.

Parādnieka darbību atbilstoši TAP plānam TAP laikā uzrauga no parādnieka neatkarīga persona – TAP uzraugošā persona, ko izvēlas kreditoru vairākums. TAP uzraugošajai personai izvirzītās prasības un noteiktie ierobežojumi ir noteikti Maksātnespējas likumā. Pēc TAP ierosināšanas uzraugošā persona informē kreditorus par TAP plāna izpildi pēc to pieprasījuma, izskata iesniegtās sūdzības un veic citas likumā noteiktās darbības.

Gadījumā, ja parādnieks nepilda vai nespēj izpildīt TAP pasākumu plānu, kā arī tad, ja parādnieks neievēro Maksātnespējas likumā noteiktos rīcības ierobežojumus, tiek pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process. Savukārt, ja parādnieks izpilda plānu, tā maksātspēja tiek atjaunota pilnā apmērā.
Lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības procesa likumīgu un efektīvu norisi, tā uzraudzību veic ne tikai TAP uzraugošā persona, bet arī kreditori, Maksātnespējas kontroles dienests un tiesa.

Uzraudzības funkcijas īstenošanai Maksātnespējas kontroles dienestam ir tiesības pieprasīt un saņemt no TAP iesaistītajām institūcijām un personām nepieciešamās ziņas un dokumentus par procesa norisi, saņemt TAP uzraugošās personas paskaidrojumus par tās rīcību procesā, veikt pārbaudes uzraugošās personas prakses vietā, kā arī iesniegt tiesai pieteikumu par uzraugošās personas atcelšanu no attiecīgā TAP.


Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process 

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (ĀTAP) ir līdzīgs TAP, ar nozīmīgu atšķirību, ka uzņēmums jau pirms vēršanās tiesā izstrādā un saskaņo ar kreditoriem TAP pasākumu plānu. Ar kreditoriem saskaņoto plānu uzņēmums iesniedz tiesā vienlaikus ar pieteikumu par ĀTAP uzsākšanu. ĀTAP ir piemērots uzņēmumiem, kuru finansiālās problēmas neprasa nekavējošu risinājumu, un ir pietiekami daudz laika sagatavot procesa pasākumu plānu un saskaņot to ar kreditoriem pirms vēršanās tiesā. ĀTAP ir piemērots arī uzņēmumiem, kas savas finansiālās problēmas nevēlas publiskot, pirms ir droša pārliecība, ka TAP var tikt īstenots.

Ja panākta vienošanās ar kreditoru vairākumu, ĀTAP pasākumu plāna apstiprināšana tiesā ļauj to padarīt saistošu arī mazākuma kreditoriem un iegūt TAP noteikto aizsardzību.

Ja uzņēmums nespēj izpildīt ĀTAP pasākumu plānu, tam ir pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

 

Aptauja

Vai ārkārtas situācijas laikā ir bijuši kādi sarežģījumi saziņā ar Maksātnespējas kontroles dienestu?