Jaunumi


Paziņojums par pieteikšanos administratora eksāmenam 

[1] Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 174.1 panta8. punktu Maksātnespējas kontroles dienests organizē maksātnespējasprocesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmenu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesaadministratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijaskomisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatāiecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amatadarbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.288) 5. punktam administratora eksāmenu Maksātnespējas kontroles dienestsorganizē ne retāk kā reizi divos gados.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 2886. punktam Maksātnespējas kontroles dienests ne vēlāk kā trīs mēnešuspirms eksāmena paziņo par pieteikšanos administratora eksāmenam. Maksātnespējaskontroles dienests savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena publicēinformāciju par eksāmena norises laiku un adresi.

Administratora eksāmens norisinās trijās daļās:

 

pirmā daļa -  administratora pretendenta teorētisko zināšanuvispārējā pārbaude rakstveidā – tests; otrā daļa - praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā; trešā daļa - mutiskā pārbaude. Eksāmenatrešajā daļā norisinās administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude,kā arī strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendentakompetences – motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas unorganizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanasiemaņas, kā arī uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus. 

 


ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES DIENAS:

eksāmena pirmā daļa: 2020. gada 19. marts;

eksāmena otrā daļa: 2020. gada 25. marts;

eksāmena trešā daļa: 2020. gada 26., 27. un30. marts. 


ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES VIETAS:

eksāmena pirmā daļa: Latvijas Tiesnešu mācībucentrs, Mārstaļu iela 19, Rīga, 2. stāvs.

eksāmena otrā daļa: Hilton Garden Inn Riga OldTown  hotel, Grēcinieku iela 25, Rīga, 1.stāva konferenču zāle.

eksāmena trešā daļa: Maksātnespējas kontrolesdienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, 1. stāvs.

 

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2020. gada 20. janvāris 

 

[2] Administratora eksāmena kārtošanaspriekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursaorganizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursanoklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas. 

Pieteikšanās administratora eksāmenam notiek saskaņāar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 6. – 11. punktu. Laipieteiktos eksāmenam, administratora pretendents iesniedz Maksātnespējaskontroles dienestā iesniegumu par pieteikšanos eksāmena kārtošanai. 

Iesniegumā administratora pretendents norāda:

 

vārdu, uzvārdu; personas kodu; elektroniskā pasta adresi; tālruņa numuru; ziņas par veikto maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms),maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskāspersonas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas– vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanasdatumu) vai pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju(neapliecinātu), ja tas ietver minētās ziņas; iesniegumam pievienotos dokumentus.  

 

Maksātnespējas kontroles dienests ar administratorapretendentu sazinās elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem parelektronisko dokumentu noformēšanu. Ja administratora pretendents saziņai arMaksātnespējas kontroles dienestu vēlas izmantot arī citu saziņas veidu, viņšto norāda iesniegumā par pieteikšanos administratora eksāmenam.

Iesniegumam par pieteikšanos administratora eksāmenamadministratora pretendents pievieno dzīvesgaitas aprakstu (CV) un šādus dokumentusvai to atvasinājumus: izglītību apliecinošu dokumentu un, ja izglītība iegūtaārvalstīs, izziņu par to, ka Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vaiLatvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstīizsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds atbilstošiMaksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktam; dokumentu, kasapliecina vismaz triju gadu darba pieredzi jurista vai tam pielīdzināmā amatāpēc Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās izglītībasiegūšanas (izziņa no darba devēja, amata apraksts un citi); dokumentu, kasapliecina valsts valodas prasmi augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodaslikuma prasībām, ja valsts valodas prasmes eksāmens ir kārtots līdz 2001. gadafebruārim un valsts valodas prasmi augstākajā līmenī neapliecina Maksātnespējaskontroles dienestā iesniedzamie izglītības dokumenti; apliecinājumu paradministratora pretendenta apmācības apgūšanu.

Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos administratoraeksāmenam, administratora pretendents ar savu parakstu apliecina, ka: viņšatbilst Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas1., 2., 3., 4. un 6. punktā noteiktajām prasībām; uzadministratora pretendentu neattiecas Maksātnespējas likuma 13. pantaotrajā daļā noteiktie ierobežojumi; maksājums par eksāmena kārtošanu ir veikts;visa sniegtā informācija ir patiesa un iesniegtie dokumentu atvasinājumiatbilst dokumentu oriģināliem.

Iesniegtos dokumentus administratora pretendentamatpakaļ neizsniedz!

Maksātnespējas kontroles dienesta direktors mēnešalaikā pēc iesnieguma par pieteikšanos administratora eksāmenam saņemšanaspieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu administratora pretendentam kārtoteksāmenu.

Samaksas kārtība par administratora eksāmena kārtošanunoteikta Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumosNr. 287 "Maksātnespējas kontroles dienesta maksas pakalpojumucenrādis un samaksas kārtība". Atbilstoši minēto noteikumu 1. pielikumammaksa par administratora pretendenta eksāmena kārtošanu ir 185 EUR .


Rekvizīti apmaksas veikšanai par administratoraeksāmena kārtošanu:

Maksātnespējas kontroles dienests

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050 

Reģ. Nr. 90001287943 

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV54TREL2190495013000  

Maksājuma mērķī norādīt "Maksa par administratoraeksāmena kārtošanu".

 

[3] Administratora pretendents, ierodoties uzkatru eksāmena daļu, Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvim uzrādapersonu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

Ja administratora pretendents nokavē eksāmena pirmās un otrās daļas sākumu,viņam atļauj kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.

Attiecībā par palīglīdzekļuizmantošanu eksāmenā norādāms:

1) kārtojot eksāmena pirmo daļu un mutvārdu pārbaudi, administratorapretendentam ir aizliegts izmantot palīglīdzekļus;

2) eksāmena otrajā daļā administratora pretendentam ir tiesībasizmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienotikomentāri;

3) administratora pretendentam ir aizliegts eksāmena laikā izmantotsaziņas līdzekļus (piemēram, telekomunikācijas līdzekļus, elektroniskāspiezīmju grāmatiņas), neatļauti izmantot palīglīdzekļus (piemēram, normatīvoaktu tekstus, juridisko literatūru), sarunāties un traucēt citus administratorapretendentus.

Vienlaikus Maksātnespējas kontrolesdienests informē par eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnijasēdē apstiprināto "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentueksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmukatalogs" (turpmāk – Tēmu katalogs).Tēmu kataloga mērķis iratvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, parkurām tiks uzdoti eksāmena jautājumi: http://mkd.gov.lv/lv/administratori/link_part_185/


[4] Administratora eksāmena pirmās daļasnorise

2020. gada 19. martā reģistrēšanāsadministratora eksāmena pirmajai daļai norisināsies no plkst. 9:30 līdzplkst. 9:50.

Administratora eksāmena pirmādaļa sākas plkst.10:00.

Sekmīgi nokārtota administratora eksāmena pirmā daļa ir priekšnoteikums,lai administratora pretendentam ļautu kārtot administratora eksāmena otro untrešo daļu. Maksātnespējas kontroles dienests eksāmena pirmās daļas rezultātuadministratora pretendentam paziņo elektroniski vienas darbdienas laikā pēc tāsaņemšanas.

Maksātnespējas kontroles dienests informē administratora pretendentu, kuršir sekmīgi nokārtojis eksāmena pirmo daļu, ka viņš var kārtot eksāmena otro untrešo daļu, un norāda: eksāmena otrajā daļā paredzētā uzdevuma (kāzusa)risināšanai nepieciešamos normatīvos aktus, kā arī ierašanās laiku uz eksāmenatrešo daļu atbilstoši administratora pretendenta uzvārdam alfabēta secībā.