Maksātnespējas subjektu datu bāzē ir iekļauta informācija par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti līdz 2008. gada 1. janvārim.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) Pārejas noteikumu 1.punktu maksātnespējas procesos, kas uzsākti pirms Maksātnespējas likuma spēkā stāšanās (saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 1.panta 12.punktu tiesā iesniegts maksātnespējas pieteikums līdz 2007.gada 31.decembrim), tiek piemērotas likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas. Tātad šajos maksātnespējas procesos administrators veic darbības saskaņā ar likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un saskaņā ar šo likumu izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajām normām.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) Pārejas noteikumu 2.punktu Maksātnespējas administrācija, lemjot par maksātnespējas procesa izmaksu segšanu maksātnespējas procesos, kas uzsākti atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (tiesā iesniegts maksātnespējas pieteikums līdz 2007.gada 31.decembrim), piemēro Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumus Nr.201 „Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.201), izņemot nosacījumus par atlīdzības apmēru, kas nosakāms saskaņā ar Maksātnespējas likumu (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) (saskaņā ar Maksātnespējas likuma 182.panta astoto daļu izdoti Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.865 „Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no Maksātnespējas administrācijai šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.865)).

Pieprasījuma iesniegšana 

Ja maksātnespējas procesā nepietiek līdzekļu administrācijas izmaksu segšanai, administrators vēršas ar pieprasījumu Maksātnespējas administrācijā atbilstoši MK noteikumu Nr.201 nosacījumiem.

Administrators iesniedz pieprasījumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu un administratora atlīdzības segšanai, aizpildot MK noteikumu Nr.201 pielikumu veidlapu Nr.1 (pieprasot līdzekļus maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai) un Nr.4 (pieprasot līdzekļus administratora atlīdzības segšanai).

Aizpildot pieprasījuma veidlapas administratora atlīdzības segšanai 4.punktu, administrators norāda atlīdzības apmēru saskaņā ar MK noteikumu Nr.865 14.punktu (ja šāds vai lielāks administratora atlīdzības apmērs ir apstiprināts ar kreditoru sapulces lēmumu).

Administrators nevar pieprasīt un saņemt administratora papildus atlīdzību 4,50 latu (t.i. 6,40 euro) apmērā par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu piešķirti līdzekļi tā prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda, jo šo atlīdzību var pieprasīt un saņemt tikai par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim.

MK noteikumi Nr.201

Pieprasījums maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai no Maksātnespējas administrācijas līdzekļiem

Pieprasījums maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanai no Maksātnespējas administrācijas līdzekļiem

Piešķirto naudas līdzekļu statuss 

Pēc Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu saņemšanas parādnieka kontā administrators pieņem lēmumu par Maksātnespējas administrācijas iekļaušanu parādnieka atzīto nenodrošināto kreditoru sarakstā un 5 darbdienu laikā rakstiski par to informē Maksātnespējas administrāciju. Administrators nodrošina attiecīgā jautājuma izskatīšanu kreditoru sapulcē.

Administrators nosaka maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas un to apmēru un nodrošina to izskatīšanu kreditoru sapulcē. Kreditoru sapulce ar savu lēmumu apstiprina maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas un to apmēru atbilstoši likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 107.panta pirmajai daļai.

Likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Piešķirto naudas līdzekļu atmaksa

Administrators atmaksā Maksātnespējas administrācijai piešķirtos naudas līdzekļus MK noteikumu Nr.201 9.punktā noteiktajos gadījumos un termiņos.

Ja maksātnespējas procesā ir atgūti līdzekļi un Maksātnespējas administrācija ir piešķīrusi naudas līdzekļus maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai, administrators atmaksā Maksātnespējas administrācijas piešķirtos naudas līdzekļus arī gadījumā, ja kreditoru sapulces apstiprināto maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu apmērs ir lielāks nekā Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmērs maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai. Šajos gadījumos administrators ir tiesīgs atkārtoti vērsties Maksātnespējas administrācijā ar pieprasījumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai.

Ja faktiskās (kreditoru sapulcē apstiprinātās) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas ir mazākas par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru to segšanai, administrators neizlietotos naudas līdzekļus pārskaita Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms noslēguma kreditoru sapulces.

Maksātnespējas kontroles dienesta rekvizīti

Maksātnespējas procesos, kas uzsākti saskaņā ar Maksātnespējas likumu (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) (saskaņā ar Maksātnespējas likuma 5.panta otro daļu tiesā ierosināta maksātnespējas procesa lieta pēc 2007.gada 31.decembra), administrators veic darbības saskaņā ar Maksātnespējas likuma un saskaņā ar šo likumu izdoto Ministru kabineta noteikumu normām.

Būtiskākās izmaiņas un ierobežojumi, kas attiecas tikai uz maksātnespējas procesiem, kas uzsākti atbilstoši Maksātnespējas likumam (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim):

  • •saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.7 panta septītās daļas 3.punktu maksātnespējas procesa izmaksas, kas radušās līdz tiesas spriedumam maksātnespējas procesa lietā, apstiprina tiesa.
  • saskaņā ar MK noteikumu Nr. 865 16.punktu, administrators ir tiesīgs saņemt papildu atlīdzību 4,50 latus (t.i. 6,40 euro) par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu ir piešķirti naudas līdzekļi viņa prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda.
  • iesnieguma par naudas līdzekļu piešķiršanu administratora atlīdzības segšanai iesniegšanas termiņš – 2 mēnešu laikā pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra.
  • Neievērojot minēto termiņu, administratoram zūd tiesības saņemt atlīdzību no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem (tajā skaitā papildu atlīdzību 4,50 latu (t.i. 6,40 euro) par katru darbinieku);
  • Minētais termiņš attiecas arī uz iepriekšējo (-iem) administratoru (-iem), ja notikusi administratoru maiņa (MK noteikumu Nr. 865 21.1.apakšpunkts).
  • ja administrators ar tiesas lēmumu ir atcelts no administratora pienākumu pildīšanas konkrētā maksātnespējas procesā viņa pieļautā pārkāpuma dēļ, administrators nav tiesīgs saņemt atlīdzību no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem (tajā skaitā papildu atlīdzību 4,50 latu (t.i. 6,40 euro) par katru darbinieku).

Iesnieguma iesniegšana 

Ja maksātnespējas procesā nepietiek līdzekļu maksātnespējas procesa izmaksu segšanai, administrators iesniedz iesniegumu Maksātnespējas administrācijai atbilstoši MK noteikumu Nr.865 nosacījumiem.

Administrators iesniedz iesniegumu maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanai, aizpildot MK noteikumu Nr.865 pielikumu veidlapu Nr.1 (pieprasot līdzekļus maksātnespējas procesa izdevumu segšanai) un Nr.2 (pieprasot līdzekļus administratora atlīdzības segšanai).

Iesniegums līdzekļu piešķiršanai administratora atlīdzības segšanai jāiesniedz Maksātnespējas administrācijā divu mēnešu laikā pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra.

MK noteikumi Nr.865

Iesniegums maksātnespējas procesa izdevumu segšanai no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem

Iesniegums maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanai Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem 

 

Piešķirto naudas līdzekļu statuss 

Administratoram nav jāpieņem lēmums par Maksātnespējas administrācijas nenodrošinātā kreditora prasījuma atzīšanu un Maksātnespējas administrācija nav jāiekļauj kreditoru prasījumu reģistrā. Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu izdevumu segšanai apmērs norādāms parādnieka bilances Pasīvu daļā iedaļas "kreditori" grupas "īstermiņa kreditori" postenī "pārējie kreditori".

Piešķirto naudas līdzekļu atmaksa 

Pēc tam, kad Maksātnespējas administrācija izmaksājusi piešķirtos līdzekļus maksātnespējas procesa izdevumu segšanai, Maksātnespējas administrācijai ir tiesības atgūt tās piešķirtos līdzekļus izdevumu segšanai.

To nodrošina administrators, atmaksājot Maksātnespējas administrācijas piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai, ņemot vērā Maksātnespējas likumā (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) noteikto izdevumu segšanas kārtību konkrētā maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma īstenošanā, kā arī MK noteikumu Nr.865 9.punktā noteiktos gadījumus un termiņus.

Ja faktiskie (kreditoru sapulcē vai tiesā apstiprinātie) maksātnespējas procesa izdevumi ir mazāki par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru to segšanai, administrators atmaksā neizlietotos naudas līdzekļus izdevumu segšanai, pārskaitot tos Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms noslēguma kreditoru sapulces.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) 183.panta pirmo daļu maksātnespējas procesa izdevumi ir kreditoru sapulcē vai tiesā apstiprināti izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi. Tātad, ja maksātnespējas procesa izdevumi nav apstiprināti kreditoru sapulcē vai tiesā, tie netiek segti no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem. Tādējādi, ja Maksātnespējas administrācijas piešķirto līdzekļu apmērs izdevumu segšanai ir lielāks nekā kreditoru sapulcē un tiesā apstiprināto izdevumu apmērs, administratoram jāatmaksā Maksātnespējas administrācijai tās piešķirtie līdzekļi izdevumu segšanai, kuri nav apstiprināti tiesā vai kreditoru sapulcē.