No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināmie prasījumi:

  • Darba samaksa – par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās; 
  • Atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās; 
  • Atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni – par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās; 
  • Atlaišanas pabalsts – likumā noteiktajā minimālajā apmērā, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās; 
  • Kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību – par visu nesamaksāto laikposmu līdz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienai (izmaksājama darbiniekiem) un kaitējuma atlīdzības summa par 4 gadiem uz priekšu no maksātnespējas gadījuma iestāšanās (ieskaitāma speciālajā budžetā);
  • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar aukstāk minēto prasījumu apmierināšanu, ja darba devējs tos nav veicis. 

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināmo prasījumu apmērs 

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamos darbinieku prasījumus, izņemot prasījumu kaitējuma atlīdzībai, aprēķina, ņemot vērā kalendāra dienas vidējo izpeļņu, ko aprēķina pēc formulas: valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā reizinot ar 12 (kalendāra mēnešu skaits gadā) un dalot ar 365 (kalendārā dienu skaits gadā)

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" to darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devējam maksātnespējas process pasludināts sākot ar 2018. gada 1. janvāri, no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamie darbinieku prasījumi tiks aprēķināti, ņemot vērā darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, piemērojot koeficientu 1,5

To darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devējam maksātnespējas process pasludināts laika periodā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, piemērojama iepriekšējā kārtība – darbinieku prasījumi tiks aprēķināti, ņemot vērā darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (bez koeficienta). 

No darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamās summas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pamatojoties uz administratora iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem un Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts pārvaldes institūciju sniegto informāciju, aprēķina Maksātnespējas kontroles dienests. 

Darbiniekam izmaksājamā summa darba samaksai, atlīdzībai par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzībai par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstam kopā nepārsniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarēto darbinieka ienākumu apmēru attiecīgajā periodā.  

Darba devēja maksātnespējas gadījums iestājas dienā, kad tiesa darba devējam pasludinājusi juridiskās personas maksātnespējas procesu.  

Piešķirto naudas līdzekļu izmaksa 

Maksātnespējas kontroles dienests mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus. 

Maksātnespējas kontroles dienests izmaksā darbiniekam piešķirtos naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz darbinieka norēķinu kontu.  

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par turpmāko periodu Maksātnespējas kontroles dienests ieskaita normatīvajos aktos noteiktajā budžetā.

Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas procesā

Darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas procesā galvenokārt tiek regulēta likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 2., 3.pantā, V. nodaļā, kā arī Ministra kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība".

Administratora pienākums atmaksāt darbinieku prasījumu segšanai piešķirtos naudas līdzekļus

Maksātnespējīgā darba devēja administratoram ir pienākums no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem atmaksāt Maksātnespējas kontroles dienestam naudas līdzekļus, kurus tas izmaksājis darbiniekiem viņu prasījumu apmierināšanai. 

Administrators no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienestam atmaksā no darbinieku prasījumu garantiju fonda darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās vai izmaksājamās summas saskaņā ar maksātnespējas jomu regulējošā likumā noteikto kārtību kreditoru prasījumu segšanai vai kredītiestāžu darbību regulējošā likumā noteikto kārtību kreditoru prasījumu segšanai bankrota procedūras ietvaros.

Darbinieku prasījumu segšanai piešķirtie līdzekļi atmaksājami:

Maksātnespējas kontroles dienests

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV88TREL2190495012000